Gaelic Section

Index Page

 

Marbhrann don t-Urr Murachadh A MacLeid

 

Tha sinn a-nochd aig Babilon le clrsaich 's i gun chel,

I tosdach balbh 's a teudan air an seulachadh le brn;

Tha guth a' bhis ag eigheachd oir is feur gach uile fheil,

Is duilich leinn an sgeul seo gun dh' eug thu a MhicLeid.

 

C thuigeas meud na bern a rinn thu fhgail na do dhidh,

Aig bean 's aig clann chaidh rach fo fhasgadh blth do sgith,

Aig piuthar is aig brithrean a bha cirdeal annta fein,

Ach an Ti ghabh cumhais an mhghair blieir E grsan dhaibh da rir.

 

Ach 'n dil c air bha lorg agad nuair a dh' fhalbh thu bhon an treud?

Do dhil a dhol dhan Olaind le ordugh bhon a Chlir,

Ach 's ann bha d' obair crochnaichte rir ruintean domhair Dh,

Cha do shaothraich thu gu domhain, dh' fhg tliu d' fhianais na do dhidh.

 

Bha buaidh an cois do shearmoin, cha robh cearb orra no sgid

Air an deaseachadh gu dcheallach 's an fhrinn dhut na treir;

Bha misneachadh don anmhainn annt' toirt dearbhadh air an cir,

Bha Spiorad Naomh ri lorg annta 's bha daoine marbh tighinn be.

 

Nach iomadh meanglan alinn tha ri fs an grradh Dh

Rinn doinnean chruaidh an fhsaich seo a shrachadh gu freumh,

Ach nuair a thig an stoirm gu h-irde n an Garradair gu simh

An toirt a-steach don t-sbhailteachd tha staigh na ros fin.

 

Ach d math dhuinn bhith ceasnachadh no 'n dimb ri freasdal Dh,

Nach E an Ti thug bhuainn thu, a thug dhuinn thu mar an ceudn';

B' fherr an-diugh bhith cuimhneachadh gach l is oidhch' a dh' isd

Sinn ri do bhriathran tlachdmhor 'g inns mu theachaireachd na rit'.

 

An dil a-riamh na chuir sinn luach air na chuala sinn bho bheul,

No na thuig sinn meud nan uallaichean bh' air buachaillean nan treud?

An deach 'ar n-urnaigh suas nuair bu chruaidh a bha oir' feum?

Se sin cuid de ur buairidan s tha cur ar gruaim am meud.

 

'S iomadh cladhan domhair tron a bheathaich Dia a shluagh;

Fhuair fithich feil san fhsach gus am fidh a chumail suas.

Fhuair Rut bho Bhoaz saorsa gu bhith dioghlaim measg nan sguab

'S thug Ioseph ln da bhrithrean ged bha aca dhasan fuath.

 

Tha d' anam nis am Pras ann an comann blth nan Naoimh

Far nach cluinn thu guth fir srachaidh no nmhaid ga do chlaoidh

Tha do chorp na laighe smhach taobh do chirdean air an Aoigh

Gus am bris an l le girdeachas 's an teich na sgilean bhuainn.

 

Chi thu gnis do Shlnaighear gun sgile air clo shil,

'S ch thu glir an ternaidh a' delrachadh na chrn,

Na lotan tha Na lmhan 's an lrach tha na thaobh

A fhuair E tro bhith bsachadh chum luchd A ghraidh chur saor.

 

Ach d math dhmhs' bhith feuchainn ri briathran chur ri chil',

Cha ruig mi air an dheuchain na air cianalas a 's deur,

Ach tha grdh is ceangal Diadhaidh aig Crosdaidhean gha chil'

A leanas iad dhan t-Sorraidheachd 's tha gnomhachadh nan didh.

 

Tha feasgar dhuinne ciaradh 's tha ghrian a' triall na h-m,

Tha an turas gu bhith criochnaichte 's ar bliadhn' a' tighinn gu ceann,

'S far bheil thusa cmhnaidh anns na Seomraichean tha thall,

Ma choinnicheas Dia Na thrcair ruinn bidh sinne cmhl' riut ann.

 

Alasdair Moireach, 1995

In loving memory of:-

Rev. Murdo Alick Macleod, beloved minister of the Gospel.

Stornoway Congregation of the Free Church of Scotland.

Till we meet again.